infolinia
witamyPozwól sobie pomóc. Prawo jest po Twojej stronie. Zostań naszym klientem i przekonaj się jak skutecznie działamy.
Karta Klienta

cena karty: 1000plnPrzejdź do formularza wniosku o kartę!


Regulamin świadczenia usług prawnych Karta Klienta


§ 1. PRZEDMIOT USŁUG

1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, ma zastosowanie do umów o świadczenie usług prawnych, zwanych dalej „Umową”, których wstępnym potwierdzeniem jest wydanie Karty Klienta, zawieranych przez spółkę pod firmą Adiutus Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, zwaną dalej „Adiutus”, z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej „Klientem”.
2.W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach Regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 2. FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG


1.Adiutus świadczy usługi prawne w formie:
a.porad telefonicznych,
b.porad udzielanych osobiście.
2. Adiutus może powierzyć świadczenie usług prawnych, o których mowa w ust. 1, innemu podmiotowi posiadającemu kwalifikacje do świadczenia tego typu usług, w szczególności kancelarii adwokackiej. Ewentualne wskazanie takiego podmiotu nastąpi w chwili zawarcia Umowy.
3. Postanowienia Regulaminu określające prawa i obowiązki Adiutus z tytułu umowy stosuje się odpowiednio do podmiotu, o którym mowa ust. 2.
 

§ 3. WYŁĄCZENIA

Zakres ochrony prawnej w ramach Umowy obejmuje wszelkie zagadnienia prawa polskiego z wyłączeniem prawa podatkowego.

§ 4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

1.Zakres ochrony prawnej obejmuje:
a.udzielanie porad prawnych przez telefon w zakresie przedmiotu usług;
b.udzielanie porad prawnych osobiście w miejscu wskazanym przez Adiutus w zakresie przedmiotu usług.
2.Zapytanie prawne, w zakresie którego ma zostać udzielona porada prawna w sposób określony w ust. 1, powinno być sformułowane w sposób konkretny i ścisły, a także obejmować jedno zagadnienie prawne. Z zapytania powinno wynikać dokładnie, czego dotyczy problem, i musi nadawać się do udzielnie zwięzłej odpowiedzi. Pytanie powinno wyczerpująco i precyzyjnie wskazywać wszystkie okoliczności faktyczne mogące mieć wpływ na sposób realizacji usług, na interpretację przepisów prawa i udzielenie odpowiedzi.
 

§ 5. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

1.Wyłączną podstawą świadczenia usług prawnych jest umowa zawierana z Klientem na podstawie pisemnego wniosku Klienta. Zawarcie umowy następuje poprzez akceptację przez Adiutus wniosku złożonego przez Klienta, co dokonuje się poprzez doręczenie Klientowi listu powitalnego.
2.Wstępnym potwierdzeniem zawarcia umowy jest wydanie Karta Klienta z indywidualnym numerem Klienta. Klient jest uprawniony do korzystania z usług prawnych od dnia otrzymania listu powitalnego, o którym mowa w ust. 1.
3.Od momentu zawarcia umowy strony związane są wzajemnymi ustaleniami, postanowieniami Regulaminu.
4.Karta Klienta jest wydawana Klientowi w dwóch egzemplarzach oznaczonych jako:
a.Karta Podstawowa – oznaczona wytłoczonym numerem Klienta (wypukłym)
b.Karta Dodatkowa – oznaczona nadrukowanym numerem Klientem (płaskim).
 

§ 6. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

A. Porady telefoniczne
1.Porady telefoniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a, udzielane są za pośrednictwem infolinii prawnej pod numerem telefonu 797 020 999 w każdy dzień roboczy w godzinach od 09:00 do 18:00.
2.W przypadku, gdy przedstawione przez Klienta zagadnienie prawne wymaga dłuższej analizy i niemożliwe jest udzielenie odpowiedzi w trakcie rozmowy telefonicznej, Adiutus udzieli odpowiedzi na zadane pytanie prawne w terminie 48 godzin (naliczanych w ciągu dni roboczych).

B. Porady udzielane osobiście
1.Porady osobiste, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. b, udzielane są po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania w miejscu wskazanym przez Adiutus. Uzgodnienie terminu następuje za pośrednictwem numeru telefonu 797 020 999 w każdy dzień roboczy w godzinach od 09:00 do 18:00.
2.Miejsca udzielania porad osobistych będą wskazane na stronie internetowej pod adresem: www.adiutus.eu.

C. Postanowienia wspólne

1. Klient jest uprawniony do scedowania swoich uprawnień wynikających z Umowy na rzecz członka swojej rodziny, tj. małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, co dokonuje się poprzez przekazanie Podstawowej Karty Klienta, o której mowa w § 5 ust. 4 lit. a, cesjonariuszowi.
2. Klient jest uprawniony do scedowania swoich uprawnień wynikających z Umowy na rzecz innego podmiotu spoza swojej rodziny, co dokonuje się poprzez przekazanie Dodatkowej Karty Klienta, o której mowa w § 5 ust. 4 lit. b, cesjonariuszowi.
2. W przypadku, gdy Klient lub osoba, o której mowa w ust. 2, zleci Adiutus świadczenie usług prawnych, jest uprawniony do skorzystania z rabatu w wysokości 20 % na wybraną usługę prawną Adiutus.
 

§ 7. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
2. Świadczenie usług rozpoczyna się od daty wskazanej we wniosku Klienta, nie wcześniej niż od daty wskazanej w § 5 ust. 2 zdanie drugie.


§ 8. ZASTRZEŻENIA PRAWNE


1. Adiutus zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonych usług.
2. Adiutus nie odpowiada za nieświadczenie usług z powodu okoliczności, za które nie ponosi winy, w szczególności powstałe na skutek uchybień Klienta, działań siły wyższej, działania czynników i osób trzecich.
3. Adiutus nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność świadczonych usług, w szczególności nie gwarantuje korzystnego dla Klienta załatwienia sprawy objętej przedmiotem usług.
4. Adiutus zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszystko, o czym się dowiedział w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, a także zobowiązuje się podjąć działania zmierzające do zapewnienia poufności tych danych przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 2.
5. Adiutus jest uprawniony do marketingowego wykorzystania danych osobowych Klienta w zakresie wskazanym w zawartej umowie.
6. Zmiana Regulaminu lub danych zawartych w Regulaminie wymaga powiadomienia Klienta poprzez umieszczenie informacji o zmianie w internecie pod adresem: www.adiutus.eu.
7. Użyte w postanowieniach Regulaminu pojęcia „dzień roboczy” i „dzień wolny od pracy” winny być rozumiane w sposób określony w Kodeksie pracy.
 Zgłoś szkodę
foto
 
Nasze oddziały
foto
 
Karta klienta
foto
 
kontakt
Imię     E-mail   Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych
osobowych w bazie Adiutus Sp z o.o.
i przetwarzanie ich zgodnie z
polityką ochrony danych osobowych.
Nazwisko Telefon
Miasto Typ szkody